Säännöt, OTY, 2010

TAIDEYHDISTYS RY YHDISTYKSEN NIMI JA TARKOITUS

1 § Yhdistyksen nimi on Orimattilan Taideyhdistys ja kotipaikka Orimattilan kunta.

 2 § Yhdistyksen tarkoituksena on paikkakunnalla vaikuttaa taidetoiminnan edellytysten kehittämiseksi, edistää ja syventää taiteiden harrastusta ja tunnetuksi tekemistä, tukea taiteilijoita ja taiteenharrastajia sekä toimia heidän yhdyssiteenään. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton ja puolustaa ilmaisun vapautta.

 3 § Yhdistys pyrkii saavuttamaan tarkoituksensa pitämällä kokouksia sekä tukemalla ja järjestämällä taidenäyttelyitä ja -kilpailuja, harrastenäyttelyitä, esitelmä- ja muita taidetilaisuuksia sekä edistämällä koulutus- ja julkaisutoimintaa. Yhdistys pyrkii myös yleisessä kulttuuripolitiikassa lähinnä neuvotteluteitse ja lausuntoja antamalla vaikuttamaan taiteita koskevaan päätöksentekoon kunnan kulttuuri- ja päätäntäelimissä. Yhdistys hankkii varoja toimintaansa varten kantamalla jäseniltä yhdistyksen vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun sekä järjestämällä myyjäisiä, keräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta. Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan. 

JÄSENYYS 

4 § Yhdistyksen jäseneksi voi päästä jokainen henkilö, jonka johtokunta jäseneksi hyväksyy ja joka suorittaa vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Jäsenen tulee olla 15 vuotta täyttänyt. Jos samasta perheestä on jäseninä useampi kuin yksi henkilö, saa toinen tai toiset perheenjäsenet yhdistyksen kokouksen päättämän alennuksen jäsenmaksusta. 

5 § Yhdistyksen kokous voi johtokunnan ehdotuksesta kutsua kunniajäsenikseen henkilöitä, jotka ovat ansioituneet taiteilijoina tai ovat erittäin ansiokkaasti edistäneet yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista. Kunniajäsen ei suorita jäsenmaksua. 

6 § Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan, mutta on hän kuitenkin velvollinen suorittamaan kuluvan vuoden jäsenmaksun. Jäsen joka ei perättäisinä vuosina ole maksanut maksettavaksi langenneita jäsenmaksuja eikä taloudenhoitajan pyytäessä niitä suorita, katsottakoon, johtokunnan tehtyä siitä päätöksen, yhdistyksestä erotetuksi. Jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä tai sen tekemiä päätöksiä tai toimii yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan voi yhdistyksen kokous johtokunnan ehdotuksesta erottaa yhdistyksestä joko määräajaksi tai kokonaan. Äänestys suoritetaan suljetuin lipuin. Yhdistyksestä eronnut tai erotettu menettää kaikki oikeutensa yhdistykseen ja sen omaisuuteen. 

JOHTOKUNTA

7 § Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon yhdistyksen syyskokous valitsee puheenjohtajan ja 6-9 muuta varsinaista jäsentä, sekä 3-6 yhteistä varajäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin ja taloudenhoitajan. Johtokunta voi valita myös muita toimihenkilöitä sekä asettaa työvaliokunnan avukseen. Johtokunnalla on oikeus kutsua asiantuntijaksi tai muuta lausuntoa antamaan henkilöitä kokoonpanonsa ulkopuolelta, mutta näillä ei ole johtokunnan kokouksessa äänioikeutta. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi on saapuvilla vähintään puolet (1/2) sen jäsenistä. Äänestyksen mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

8 § Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa. 

Johtokunnan tulee: 

1. valmistaa yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat 

2. panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset

3. hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta

4. antaa yhdistyksen jäsenille tarpeelliset tiedonannot ja kokouskutsut joko kirjeitse tai paikallisen sanomalehden välityksellä 

5. laatia yhdistyksen syyskokoukselle esitettävä toimintasuunnitelma ja alustava talousarvio seuraavaksi toimintavuodeksi

 6. laatia yhdistyksen vuosikokoukselle esitettävä toimintakertomus ja siihen liittyvä tilinpäätös edelliseltä toimintavuodelta sekä tarkennettu toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalta toimintavuodelta 

7. hoitaa yhdistyksen jäsenluetteloa ja kerätä vuosikokouksen määräämä jäsenmaksu

 8. asettaa toimikunnat: mm. näyttely-, ohjelma-, ym. tarvittavat toimikunnat 

9. suorittaa kaikki ne muut tehtävät, jotka yhdistyksen sääntöjen mukaan johtokunnalle kuuluvat tai jotka yhdistyksen kokous johtokunnalle antaa 

9 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa koko johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa. Johtokunnan päätösten toteuttamista tarkoittavat ilmoitus- tai tiedusteluluotoiset kirjelmät voi allekirjoittaa sihteeri yksin. 

10 § Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit on jätettävä tilintarkastajien tarkastettaviksi helmikuun 15. päivään mennessä. Tilintarkastajien tulee luovuttaa vuosikokoukselle osoitetut tilit johtokunnalle hyvissä ajoin ennen vuosikokousta. 

KOKOUKSET 

11 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun aikana. Yhdistyksen syyskokous pidetään marraskuun aikana. Lisäksi yhdistys voi pitää kuukausittain tai muin väliajoin ylimääräisiä kokouksia. Yhdistyksen kokouksissa ovat äänivaltaisia yhdistyksen varsinaiset jäsenet. Kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti kokoon kutsuttu. Johtokunta on velvollinen kutsumaan koolle ylimääräisen kokouksen, kun vähintään 1/3 jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti 30 pv aikaisemmin vaatii erityisesti ilmoitettua asiaa varten tai, kun yhdistyksen kokous niin päättää. Vuosikokous ja syyskokous on kutsuttava koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta paikallislehdessä julkaistulla kokouskutsulla, taikka kullekin jäsenelle osoitetulla kutsukirjeellä, joka on postitettava vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle samalla tavalla, kuitenkin niin, että kokouskutsu on julkaistava tai postitettava vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. 

12 § Vuosikokouksessa: 

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkistajaa 

2. esitetään johtokunnan laatima kertomus edelliseltä toimintavuodelta 

3. esitetään taloudenhoitajan tekemä tilinpäätös 

4. esitetään tilintarkastuskertomus ja tilintarkastajien lausunto 

5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle edelliseltä toimintavuodelta 

6. vahvistetaan syyskokouksessa käsitelty alustava toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle 

7. vahvistetaan syyskokouksessa käsitelty alustava talousarvio kuluvalle vuodelle 

8. valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille kaksi (2) varamiestä, sekä 

9. käsitellään mahdolliset ehdotukset näihin sääntöihin tehtävistä muutoksista tai lisäyksistä 

Syyskokouksessa: 

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa 

2. käsitellään johtokunnan laatima alustava toimintasuunnitelma tulevalle vuodelle 

3. käsitellään johtokunnan laatima alustava talousarvio tulevalle vuodelle 

4. valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja muut johtokunnan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet vuodeksi kerrallaan 

5. määrätään jäsenmaksun suuruus tulevaa toimintavuotta varten 13 § Vuosi- ja syyskokouksessa käsiteltäväksi haluttavat asiat on ilmoitettava kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle niin ajoissa (15 pv ennen), että ne voidaan yhdistyksen johtokunnassa valmistelevasti käsitellä ja sisällyttää kokouskutsuun. 14 § Yhdistyksen vuosi- ja syyskokouksessa sekä ylimääräisissä kokouksissa pidetyn pöytäkirjan tarkastavat kokouksen valitsemat kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. Päätökset kokouksissa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Muussa kuin vuosikokouksessa toimii puheenjohtajana johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai heidän estyneenä ollessaan kokouksen valitsema henkilö. 15 § Näitä sääntöjä voidaan muuttaa ja niihin voidaan tehdä lisäyksiä vain yhdistyksen vuosikokouksen päätöksellä, jota kannattaa vähintään 2/3 kokouksessa annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä vuosikokouksessa ja purkamispäätös on vahvistettava vielä vähintään kaksi kuukautta (2) myöhemmin yhdistyksen kokouksessa. Kummassakin kokouksessa tulee purkamispäätöstä kannattaa 2/3 kokouksessa annetuista äänistä. Jos yhdistys päätetään purkaa, on sen jäljelle jääneet varat käytettävä yhdistyksen viimeisen kokouksen harkinnan mukaan näiden sääntöjen toisen (2.) pykälän tarkoitusten toteuttamiseen. 

16 § Muutoin noudatetaan voimassaolevia yhdistyslain säännöksiä. 

Nämä säännöt on Orimattilan Taideyhdistyksen syyskokous hyväksynyt 17.11.2010.

Pirkko Onnela, puheenjohtaja 
Sisko Sulkunen, sihteeri